RZETELNY

WIARYGODNY

BEZPIECZNY

ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
         FINANSÓW

JAKO JEDYNY POSIADA REKOMENDACJĘ
         POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

ŁATWY W OBSŁUDZE

Zapraszamy do zapoznania się z ulgami
i odliczeniami, które obowiązują
przy składaniu rocznego zeznania
podatkowego PIT za rok 2013.


W 2013 roku pojawiły się zmiany, więc warto o nich wiedzieć, zanim rozpocznie się rozliczenie zeznań PIT za rok rozliczeniowy 2013.

Ostatnie zmiany dotyczą ulgi na Internet, ulgi na dzieci, ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz ulgi rehabilitacyjnej.

Zmiany w uldze na Internet
Jeśli chodzi o rozliczenie roczne i ulgę na Internet, możemy rozliczać go już nawet wtedy, gdy nie korzystaliśmy z niego w miejscu swojego zamieszkania. W ten sposób ulga na Internet dotyczy również Internetu bezprzewodowego. Nie trzeba również posiadać już faktur za Internet, wystarczą tylko zwykłe rachunki lub inne dowody poniesienia wydatku.

Pamiętaj! Po raz pierwszy w 2013 wprowadzono ograniczenia co do użytkowania odliczenia na internet, od tego roku można ją brać w rachubę jedynie przez kolejne dwa lata. Implikuje to, że jeżeli używaliśmy ulgę na internet w w PIT-ach za lata wcześniejsze 2012 to nie mamy możliwości już odliczać internetu, pod warunkiem, że po raz pierwszy potrącaliśmy internet w roku 2012 to mamy możliwość go znowu odliczyć jedynie w formularzach PIT za 2013 rok, jeśli natomiast pierwszy raz będziemy uwzględniać ulgę na internet w roku 2013 to mamy możliwość go po raz drugi odliczyć tworząc zeznanie PIT za rok 2014.

Zmiany w uldze na dziecko
Po raz pierwszy w 2013 wcielono znaczne modyfikacje w uldze prorodzinnej.
Wprowadzono pułap dochodów, ważny w przypadku odejmowania ulgi dla jednego dziecka. Limit ten to 112 000 zł przy tworzeniu zeznania PIT wspólnego lub formularza PIT osoby w pojedynkę wychowującej dziecko, i 56 000 zł dla podatników składających deklarację PIT oddzielnie. Jeżeli dochód narusza te zakresy to podatnik lub podatnicy wychowujący zaledwie pojedyncze dziecko nie mają prawa korzystać z ulgi na dzieci.
Drugą modyfikacją w uldze na dzieci jest wzrost wartości zniżki na trzecie, czwarte i każde kolejne dziecko. Na trzecie dziecko zniżka wynosi 1668,06 zł na rok, 139,00 zł co miesiąc, tymczasem na czwarte i każde następne dziecko zniżka wynosi 2224,08 zł rocznie 185,34 zł za miesiąc.
Nie uległa zmianie kwota ulgi na dwójkę dzieci, nadal odliczamy 1112,04 zł za rok, 92,67 zł za miesiąc na każde z dzieci.

Ulga rehabilitacyjna
Z kolei ulga rehabilitacyjna objęła również osoby niewidome i niewidzące zaliczone do I i II grupy inwalidztwa z tytuły posiadania psa asystującego, limitem odliczeń jest kwota 2280 złotych.

Preferencyjne opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci

Często wykorzystywana ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci również została nieco zmieniona, ważne jest przede wszystkim faktyczne samotne wychowywanie dziecka. Nie mogą z niej korzystać rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy co prawda są panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką czy rozwodnikiem, ale prowadzą wspólne gospodarstwo domowe lub wychowują dzieci z drugim rodzicem dziecka.
Ulga na dzieci ( prorodzinna )
Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:
1) wykonywał władzę rodzicielską,
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim).
Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.
Odliczeniu podlega kwota 92,67 zł (1/6 kwoty 556.02 zł), za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę, nad małoletnim dzieckiem.Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista
art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT
Odliczenie od dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (ulga rehabilitacyjna) przysługuje:
1) osobom niepełnosprawnym oraz
2) osobom utrzymującym osoby niepełnosprawne – czyli ich opiekunom.
Limit ulgi to nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznieOpłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy
Limit ulgi do 2.280 zł –limit rocznyUtrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy
Limit ulgi do 2.280 zł – limit rocznyUżywanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy
Limit ulgi do 2.280 zł – limit roczny.Darowizny na cele:
a) pożytku publicznego - określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
b) kultu religijnego
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy

Darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także osoby fizycznej lub osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego (art. 26 ust. 5 ustawy oraz art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę(wartość) przekazanej darowizny, kwotę(wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu. Limit ulgi w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej niż 6% dochodu.
Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi. Aktualnie ekwiwalent za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł.Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
Przepisy ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.
Wymagane pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny -sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.
W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu (art. 26 ustawy).
Limit ulgi: w wysokości dokonanej darowizny (nie ma limitu kwotowego).Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika (ulga internetowa) art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy
Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Nie musi to być faktura VAT.
Limit ulgi do wysokości 760 zł rocznie.Wydatki poniesione przez podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii art. 26c ustawy
Przedsiębiorcy mogą odliczyć od rocznego dochodu do 50% wydatków na nabycie nowych technologii.
Limit ulgi w wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5, 6 i 8 ustawy. Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy.Ulga odsetkowa - w ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
1) budową budynku mieszkalnego, albo
2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową(przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Z uwagi na liczne warunki określające zasady korzystania z tej ulgi wskazanym jest zapoznanie się z treścią art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.
Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. Podstawowym warunkiem skorzystania z omawianej ulgi, na zasadzie praw nabytych, jest podpisanie z kredytodawcą odpowiednio pożyczkodawcą umowy kredytu (pożyczki) do końca 2006 r. Moment podpisania umowy kredytowej (pożyczkowej) jest równoznaczny z udzieleniem kredytu przez bank lub skok. Limit ulgi odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty: 243.460 zł (dotyczy rozliczenia za 2009 rok)
264.810 zł (dotyczy rozliczenia za 2010 rok)
325.990 zł (dotyczy rozliczenia za 2011 i za 2012).Ulga abolicyjna (tzw. „ulga na powrót”) art. 27g ustawy Przysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym poza terytorium Polski dochody:
1) ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy o PIT, lub
2) z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Limit ulgi Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do dochodów wymienionych w art. 27g ust. 1 ustawy, metody wyłączenia z progresją.Wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej - w ramach tzw. praw nabytych.
Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe, tj. w ramach limitu 35.910 zł (19% z 189.000 zł) w okresie obowiązywania ustawy.
Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł. Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

O PROGRAMIE / ZALETY PROGRAMU / WYMAGANIA SPRZĘTOWE / ULGI I ODLICZENIA / JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW?